NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

JAPONSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

O japonská bojová umění, která jsou národním klenotem Japonska, je velký zájem po celém světě. Kendó a džudó jsou v dnešní době zařazena do učebních osnov škol v Japonsku.

Japonská bojová umění zahrnují dvě velké skupiny - budžucu (bojová umění, umění válečníka) a budó (bojové cesty, cesty válečníka).

Budžucu (bu = válka, boj, válečný; džucu = umění, dovednost) byla ve feudálním Japonsku vytvořena především jako prostředek pro získání moci. Sloužila však i pro ochranu vlastního života a majetku. Hlavním cílem bylo zabít nepřítele, avšak i zde byla důležitá určitá filosofie a dodržování etických kodexů, jakým byl například morální kodex samuraje bušidó. V bojových uměních totiž nešlo jen o sílu fyzickou, ale i o sílu duševní a morální. Poznání sebe sama, dosažení harmonie těla a duše člověka byla hlavní filosofií mnoha budžucu.

V současné době formy těchto bojových umění označovaných jako budó vedou cvičence především k zušlechtění sebe sama a harmonickému rozvoji celého lidského jedince. Disciplína, která je při cvičeních vyžadována, je vede ke správnému chápání vztahů mezi lidmi, učí úctě a respektování učitele, spolužáka i oponenta a učí je pořádku a vztahu k vybavení i prostorám, ve kterých se cvičí. Nejde tedy jen o pouhou nauku jak ublížit nepříteli.

Názvy směrů bojových umění se převážně skládají z názvu použité zbraně nebo techniky. Například kendžucu (ken = meč, džucu = umění), tedy umění meče. Mezi nejznámější bojová umění Japonska, která lze historicky doložit a popsat jejich původ, patří:

Ozbrojená budžucu

 • bódžucu - umění boje s dlouhou holí
 • džódžucu - umění boje s krátkou holí
 • iaidžucu - umění tasení meče a útoku
 • kendžucu - umění boje s mečem
 • kjúdžucu - umění lukostřelby
 • tessendžucu - umění boje s vějířem
 • naginatadžucu - umění boje s kopím
 • nindžucu - soubor bojových umění a schopností nidži
 • ad.

Budžucu beze zbraně

 • aikidžucu - umění harmonie ducha a pohybuí
 • badžucu - umění jízdy na koni
 • džúdžucu - umění boje beze zbraně
 • kendžucu - umění boje s mečem
 • karate
 • sumó - boj, souboj (nejstarší japonský sport)
 • ad.

Rozdíl mezi budžucu a budó

Budžucu je souhrn bojových umění rozvíjených přísně účelově. Budó, neboli „cesta válečníka“, se postupně vyvinulo z budžucu a má více charakter výchovný a morální. Proces přetváření budžucu v budó započal v 17. století a v podstatě byl dokončen ve století 19.

Bu znamená sice bojový, válečný, ale znak „bu“ znamená také ustat v boji, zasunout meč do pochvy. Znak „dó“ znamená cestu, která rozvíjí morální, duševní a fyzické schopnosti jedince, vede k seberealizaci a sebezdokonalení. Dosažení technické dokonalosti je až vedlejší cíl. Jedním z důležitých faktorů je zůstat klidný za jakýchkoli okolností, což je jedna z věcí, které nejvíce obdivujeme u mistrů bojových umění. Jednotlivé směry budó se pak nazývají cesty. Například Kendó znamená „cesta meče“ (ken = meč, dó = cesta) na rozdíl od kendžucu, „umění meče“. Podobně aikidó se dá přeložit jako „cesta harmonie ducha“.

Klasická a sportovní budó

Moderní budó se rozdělují na klasická a sportovní. Sportovní obsahují možnost sportovního hodnocení s vedením touhy sportovce po vítězství. Jeví však odklon od původních ideálů budó, tedy seberozvoje a harmonického způsobu života. Ve sportovních budó probíhají soutěže a patří sem zejména džudó, karatedó, sumó a v poslední době i Kendó, i když v Kendó je stále ještě silný vliv klasických ideálů budó. Mezi klasická budó patří zejména aikidó, iaidó, kjúdó.

Bohužel, v poslední době se stále větší důraz klade na sportovní formy, a tak se z některých klasických forem více vytrácí jejich duchovní hodnota. Je možné, že zanedlouho se i z klasických budó stanou sportovní.

Duch bojových umění však vychází z budó a nikoli ze sportu. Dešimaru Taisen1) říká: “Nemám nic proti sportu, cvičí tělo a rozvíjí zdatnost a vytrvalost. Ale duch soutěživosti a síly, které zde vládnou, není dobrý, protože odráží zkreslenou představu o životě. Zde kořeny bojových umění neleží ...“

Faktory bojových umění

Každá bojová situace obsahuje řadu faktorů, které se v ní projevují a určují výsledek. Základními faktory v budžucu i budó je souhrn faktorů vnějších a vnitřních a k úspěchu je nutné, aby byly v rovnováze. V Evropě a na západě vůbec se historicky velmi přeceňují vnější faktory nad vnitřními. Jedno bez druhého však nejde.

Vnitřní faktory zahrnují oblasti spadající do sféry psychiky člověka a jejich cílem je udržení mentální vyrovnanosti.

Vnější faktory zahrnují zbraně, zbroj (brnění), bojové techniky, postoje a postavení (střehy), držení těla, udržování správné vzdálenosti a načasování. V tomto dokumentu jsou z vnějších faktorů dále popsány pouze meče a v kapitole Kendó a kapitole Iaidó techniky vztahující se k těmto budó

Vnitřní faktory budžucup

Hara - koncept centra
Ki - koncept niterné energie
Haragej - koncept centralizace
Fudóšin - psychický stav

Vnitřní faktory jsou pro nás mnohdy těžko pochopitelné. Zahrnují totiž oblasti spadající do sféry psychiky člověka a jejich cílem je udržení mentální vyrovnanosti.
Patří sem: koncept centra hara, koncept niterné energie ki a koncepce centralizace haragei. K rozvoji těchto konceptů jsou velmi důležité i metody dýchání.

Dále k tomu přistupují psychologické principy a návody k jednání:
mizu no kokoro (mysl jako voda),
cuki no kokoro (mysl jako měsíc),
zanšin (stav bdělosti a ostražitosti),
kime (stav rozhodnutí) a mentální projekce.

Veškeré úsilí rozvoje vnitřních faktorů má dospět k psychickému stavu fudóšin (chladnokrevnost, nepohnutá, nehybná mysl) - v této fázi člověka již nemůže nic překvapit ani ohrozit a nemůže být negativně ovlivněn čtyřmi překážkami:
kjó (překvapení),
ku (strach),
gi (bázeň),
waku (nerozhodnost).

Dýchání

Vdech

 • probíhá samovolně, bez účasti našeho vědomí
 • má být kratší než výdech
 • při vdechu jsme nejzranitelnější (při vdechu do nás vstupuje i ki protivníka), protivník útočí při našem vdechu
 • při vdechu zatahujeme břicho

Výdech

 • probíhá za účasti vědomí (je nutné se soustředit, neboť šíření energie se děje za účasti vědomí na rozdíl od získání energie - vdechu)
 • má být delší než nádech; v boji co nejdelší
 • hlubokým a dlouhým výdechem se získaná energie při vdechu rozšiřuje do celého těla; při výdechu uvolňujeme energii
 • při výdechu jsme maximálně soustředěni, proto je vhodné začít útok; s výdechem souvisí i kiai (kiai není jen výkřik, musí vycházet ze samotného hara, musí mít energii, která ochromí protivníka)
 • při výdechu se podbřišek rozpíná (dolní část břicha se rozšiřuje), sestupný tlak na střeva
 • výdech
  • odstraňuje celkové napětí
  • uklidňuje
  • vede energii do nižších partií těla
  • pomáhá předejít vzrůstající únavě či emocím