NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

STRUČNÝ PŘEHLED JAPONSKÉ HISTORIE

Japonská historie je úžasná. Zde najdete alespoň krátký přehled a důležité mezníky.

Období Dźómon, 10 000 - 300 př.n. l.

Neolitická kultura v Japonsku.

Přistěhovalecká vlna především z asijské pevniny. Obyvatelé se živí sběrem a lovem, neznají zemědělství. Keramiku zdobí provazcovým vzorem (odtud i název období)

cca 660 př.n.l. Začátek japonské historie. Legendární císař Džimmu Tenno.

 

Období Jajoi, 300 př.n. l. - 300 n.l.

Výroba kovů - bronz a železo.

Kultura proniká především z Korejského poloostrova a již zná zemědělství. Název období je odvozen podle archeologické lokality v Tokiu.

cca 300 n.l. Vznik státu Jamato
405 Království Jamato získává v Japonsku rozhodující vliv.
552 Do Japonska proniká budhismus.
594 Japonsko přijímá budhismus jako státní náboženství. Nadále však zůstává i šintoismus. Náboženství se nevylučují a mnohdy jeden člověk vykonává dva obřady.

 

Období Nara, 710 - 794

První stabilní vláda v Japonsku.

Charakteristickým rysem období je šíření kontinentálních vlivů, především buddhismu, rozvíjí se sakrální architektura, sochařství a malířství, objevují se první písemné památky.
Hlavní město je Nara.

710 Hlavním městem se stává Heidźókjó (dnešní Nara)
712 Kronika Kodžiki - první písemné zpracování japonských dějin a mytologie.
784 Založeno nové hlavní město Nagaoka.

 

Období Heian, 794 - 1185

Politická i výkonná moc je v rukách císaře a šlechty.

Období Heian je vrcholem klasické japonské kultury a opouštěním kontinentálních vlivů. Japonsko se v tomto období vřazuje mezi světové kultury. Rozvíjí se zejména literatura – poezie a próza. Japonský císařský dvůr se však stále více zajímá jen o kulturní rozvoj na úkor politického, dvůr se nezajímá o situaci v zemi a koncem období začíná ztrácet svůj politický vliv.
Hlavní město Kjóto.

794 Hlavní město je přesunuto do Heiankjó (dnešní kjóto) a své postavení si uchovalo až do roku 1868
866 Začátek moci rodu Fudžiwara u císařského dvora.
1010 Dopsán příběh o princi Gendžim, který je považovaný za první román na světě.
11. a 12. stol Období občanských válek. Velký vzestup samurajů. Soupeřící rody o vliv u dvora - Fudžiwara, Taira a Minamoto.
1156 - 1185 Boje mezi rody Taira a Minamoto.
1159 Rod Minamoto poražen rodem Taira, který kontroluje Japonsko.
1185 Minamoto Jošicume poráží rod Taira v bitvě u Dannoury a začíná období Kamakura. (Kamakura = sídlo Minamotů).

 

Období Kamakura, 1185 - 1333

Nástup středověku. „Zlatý věk“ japonského meče.

Vojenská třída, samurajové, vystřídala na vrcholu mocenské pyramidy dvorskou šlechtu. Vláda vojenské šlechty se nazývá šogunát a v čele stojí šógun. Sídlo šóguna je v Kamakuře zatímco císař se svým dvorem zůstává v Kjóto, má omezené pravomoce a funguje pouze jako symbol formální moci, státnosti a jednotnosti Japonska. Jediným a skutečným nositelem moci jsou tak samurajové. Zprvu vládne rod Minamotů, záhy je vystřídán rodem Hódžo. Jeho členové nevládnou jako šógunové, ale jako regenti.
Sídlo moci je v Kamakuře, hlavní město a sídlo císaře je v Kjóto.

   

 

Období Muromači (Ašikaga), 1333 - 1568

Mocný šógunský rod Ašikagů.

Od 15. stol. dochází k rozkladu centralizované moci a dochází k válkám mezi jednotlivými knížectvími. Současně však dochází k velkému rozvoji hospodářství.
Hlavní město, sídlo císaře a moci je v Kjótu.

   

Období Azuči-Momojama, 1568 - 1600

Sjednocení Japonska.

Období se nazývá podle sídel Ody Nobunagy a Tojotomi Hidejoši. Období je významné kulturou orientovanou na nově vzniklé společenské vrstvy knížat a především bohatých obchodníků. Vyvíjí se architektura, malířství, čajové obřady a divaddlo nó.

   

 

Období Edo (Tokugawa), 1600 - 1868

Upevnění feudální morálky, uzavření japonska vůči osttanímu světu, později rozklad feudální společnosti.

Tokugawové získávají dědičně titul šóguna. Tokugawové stupňují represe proti katolíkům a z obavy před spojením domácí opozice s možným vnějším nepřítelem a šířením křesťanství zavedli politiku izolace země. Nikdo nesmí vycestovat z Japonska a cizincům je do Japonska vstup zakázán. Od poloviny 18. století se stále prohlubuje ztráta autority vládnoucích rodů Tokugawa a moci šógunů vrcholící ozbrojeným odporem a jejich svržením. Rozvíjí se divadlo Kabuki.
Hlavní město a sídlo moci je v Edo (dnešní Tokio), císař však zůstává nadále v Kjóto.

   

 

Období Meidži, 1868 - 1912

Restaurace císařské moci. Po téměř 900 letech končí vláda šógunů a po více než 1000 letech končí profese samurajů, válečníků buši, jako speciální vojenské třídy.

Období Meidži je obdobím reforem v Japonsku. V tomto období byla obnovena císařská moc a doba je považována za jedeno z nejvýznamnějších období japonské historie. Nejvýznamnější reformy: období všeobecné modernizace, zákaz nošení mečů, povinná vojenská služba, zřizují se železnice, poštovní systém, staví se loděnice, textilky, zbrojařské závody.
Hlavní město a sídlo moci a císaře je v Tokiu.

   

Období Taišó, 1912 - 1926

   

Období Šówa, 1926 - 1989

   

Období Heisei 1989 -